Segueix-me a Instagram! Segueix-me a Facebook! Segueix-me a Twitter!

PRIVACITAT

Responsable - Qui és el responsable del tractament de les dades?

Identitat: Joaquim Verdalet Rodríguez
Correu Electrònic: nopucparar@ultraquim.net
Contacte: Joaquim Verdalet Rodríguez
Nom del domini: www.ultraquim.net

Finalitats - Amb quines finalitats tractem les teves dades?

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, us informem que tractarem les dades que ens facilites per:
Gestionar la contractació de serveis que realitzi a través de la Plataforma, així com la facturació i lliurament corresponent.
Remetre periòdicament comunicacions sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats desenvolupades per Joaquim Verdalet Rodríguez, per qualsevol mitjà (telèfon, correu postal o correu electrònic), llevat que s'indiqui el contrari o l'usuari s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Remetre informació comercial i / o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats i valor afegit per a usuaris finals, llevat que s'indiqui el contrari o l'usuari s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, incloïa la prevenció de frau.
Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

Categories de dades - Quines dades tractem?

Derivada de les finalitats abans esmentades, en Joaquim Verdalet Rodríguez gestionem les següents categories de dades:

Dades identificatives
Metadades de comunicacions electròniques
Dades d'informació comercial. En cas que l'usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d'aquests i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a Joaquim Verdalet Rodríguez de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.
No obstant això, Joaquim Verdalet Rodríguez podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades.

Legitimació - Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de dades amb la finalitat l'enviament de butlletins periòdics (newslettering) sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional es basa en el consentiment de l'interessat, sol·licitat expressament per dur a terme aquests tractaments, d'acord amb la normativa vigent.
A més, la legitimació per al tractament de les dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basen en el consentiment de l'usuari que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això pot afectar la possible comunicació de forma fluida i obstrucció de processos que desitja realitzar.
Finalment, les dades es podran utilitzar per a complir les obligacions legals aplicables a Joaquim Verdalet Rodríguez

Termini de conservació de les dades - Per quant de temps conservarem les teves dades?

Joaquim Verdalet Rodríguez conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

Destinataris - A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Podran tenir accés a les teves dades, aquells proveïdors que presten serveis a Joaquim Verdalet Rodríguez, com ara serveis d'allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals, quan la comunicació sigui necessària normativament, o per a l'execució dels serveis contractats.
Joaquim Verdalet Rodríguez, ha subscrit els corresponents contractes d'encàrrec de tractament amb cada un dels proveïdors que presten serveis a Joaquim Verdalet Rodríguez, amb l'objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les dades de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.
També podran ser cedides a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en els casos que hi hagi una obligació legal.
Bancs i entitats financeres, per al cobrament dels serveis.
Administracions públiques amb competència en els sectors d'activitat, quan així ho estableixi la normativa vigent.

Seguretat de la Informació - Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

Per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.
Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l'usuari i els servidors de Joaquim Verdalet Rodríguez
Encriptació de la informació en els mateixos servidors de Joaquim Verdalet Rodríguez
Altres mesures que evitin l'accés a les dades de l'usuari per part de tercers.
En aquells casos en què Joaquim Verdalet Rodríguez compti amb prestadors de servei per al manteniment de la plataforma que es trobin fora de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals s'hagin regularitzat atenent el compromís de Joaquim Verdalet Rodríguez amb la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels usuaris.

Drets - Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-los?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Joaquim Verdalet Rodríguez estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.
Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. Joaquim Verdalet Rodríguez deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Si vols fer ús de qualsevol dels teus drets pot dirigir-se a nopucparar@ultraquim.net.
Finalment, t'informem que pots dirigir-te davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Modificació de la política de privacitat

Joaquim Verdalet Rodríguez podrà modificar la present Política de Privacitat en qualsevol moment, sent publicades les successives versions en el Lloc Web. En qualsevol cas, Joaquim Verdalet Rodríguez comunicarà amb previ avís les modificacions de la present política que afecten els usuaris per tal que puguin acceptar les mateixes.


La present Política de Privacitat es troba actualitzada en data del 01 d'octubre del 2020 Joaquim Verdalet Rodríguez (Espanya). Reservats tots els drets.

Si ho desitja també pots consultar la nostra Política de Cookies

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRIVACIDAD

Responsable – ¿quién es el responsable del tratamiento de los datos?

Identidad: Joaquim Verdalet Rodríguez
Correo Electrónico: nopucparar@ultraquim.net
Contacto: Joaquim Verdalet Rodriguez
Nombre del dominio: www.ultraquim.net

Finalidades – ¿con qué finalidades tratamos tus datos?

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección de Datos, te informamos de que trataremos los datos que nos facilitas para:

 • Gestionar la contratación de servicios que realice a través de la Plataforma, así como la facturación y entrega correspondiente.
 • Remitir periódicamente comunicaciones sobre servicios, eventos y noticias relacionadas con las actividades desarrolladas por Joaquim Verdalet Rodríguez, por cualquier medio (teléfono, correo postal o email), salvo que se indique lo contrario o el usuario se oponga o revoque su consentimiento.
 • Remitir información comercial y / o promocional relacionada con el sector de servicios contratados y valor añadido para usuarios finales, salvo que se indique lo contrario o el usuario se oponga o revoque su consentimiento.
 • Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluía la prevención de fraude.
 • Cesión de datos a organismos y autoridades, siempre y cuando sean requeridos de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias.

Categorías de datos – ¿Qué datos tratamos?

Derivada de las finalidades antes mencionadas, en Joaquim Verdalet Rodríguez gestionamos las siguientes categorías de datos:

 • Datos identificativos
 • Metadatos de comunicaciones electrónicas
 • Datos de información comercial. En caso de que el usuario facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de estos y se compromete a trasladarle la información contenida en esta cláusula, eximiendo a Joaquim Verdalet Rodríguez de cualquier responsabilidad en este sentido.
 • No obstante, Joaquim Verdalet Rodríguez podrá llevar a cabo las verificaciones para constatar este hecho, adoptando las medidas de diligencia debida que correspondan, conforme a la normativa de protección de datos.

Legitimación – ¿cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

El tratamiento de datos cuyo fin es el envío de boletines periódicos (newslettering) sobre servicios, eventos y noticias relacionadas con nuestra actividad profesional se basa en el consentimiento del interesado, solicitado expresamente para llevar a cabo dichos tratamientos, de acuerdo con la normativa vigente.
Además, la legitimación para el tratamiento de los datos relacionados con ofertas o colaboraciones se basan en el consentimiento del usuario que remite sus datos, que puede retirar en cualquier momento, si bien ello puede afectar a la posible comunicación de forma fluida y obstrucción de procesos que desea realizar.
Por último, los datos se podrán utilizar para dar cumplimiento a las obligaciones legales aplicables a Joaquim Verdalet Rodríguez

Plazo de Conservación de los Datos – ¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?

Joaquim Verdalet Rodríguez conservará los datos personales de los usuarios únicamente durante el tiempo necesario para la realización de las finalidades para las que fueron recogidos, mientras no revoque los consentimientos otorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, mantendrá la información bloqueada durante los plazos legalmente establecidos.

Destinatarios ¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

Tus datos podrán ser accedidos por aquellos proveedores que prestan servicios a Joaquim Verdalet Rodríguez, tales como servicios de alojamiento, herramientas de marketing y sistemas de contenido u otros profesionales, cuando dicha comunicación sea necesaria normativamente, o para la ejecución de los servicios contratados.

Joaquim Verdalet Rodríguez, ha suscrito los correspondientes contratos de encargo de tratamiento con cada uno de los proveedores que prestan servicios a Joaquim Verdalet Rodríguez, con el objetivo de garantizar que dichos proveedores tratarán tus datos de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

También podrán ser cedidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los casos que exista una obligación legal.

Bancos y entidades financieras, para el cobro de los servicios.
Administraciones públicas con competencia en los sectores de actividad, cuando así lo establezca la normativa vigente.

Seguridad de la Información – ¿Qué medidas de seguridad implantamos para cuidar sus datos?

Para proteger las diferentes tipologías de datos reflejados en esta política de privacidad llevará a cabo las medidas de seguridad técnicas necesarias para evitar su pérdida, manipulación, difusión o alteración.

 • Encriptación de las comunicaciones entre el dispositivo del usuario y los servidores de Joaquim Verdalet Rodríguez
 • Encriptación de la información en los propios servidores de Joaquim Verdalet Rodríguez
 • Otras medidas que eviten el acceso a los datos del usuario por parte de terceros.
 • En aquellos casos en los que Joaquim Verdalet Rodríguez cuente con prestadores de servicio para el mantenimiento de la plataforma que se encuentren fuera de la Unión Europea, estas trasferencias internacionales se hayan regularizadas atendiendo al compromiso de Joaquim Verdalet Rodríguez con la protección, integridad y seguridad de los datos personales de los usuarios.

Derechos – ¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos y cómo puedes ejercerlos?

Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en Joaquim Verdalet Rodríguez estamos tratando datos personales que te conciernan, o no.
Asimismo, tienes derecho a acceder a tus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular, podrás oponerte al tratamiento de tus datos. Joaquim Verdalet Rodríguez dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, puedes ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Si deseas hacer uso de cualquiera de tus derechos puede dirigirse a nopucparar@ultraquim.net.

Por último, te informamos que puedes dirigirte ante la Agencia Española de Protección de Datos y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada del tratamiento de tus datos personales.

Modificación de la política de privacidad

Joaquim Verdalet Rodríguez podrá modificar la presente Política de Privacidad en cualquier momento, siendo publicadas las sucesivas versiones en el Sitio Web. En cualquier caso, Joaquim Verdalet Rodríguez comunicará con previo aviso las modificaciones de la presente política que afecten a los usuarios a fin de que puedan aceptar las mismas.

La presente Política de Privacidad se encuentra actualizada a fecha 01/10/2020 Joaquim Verdalet Rodríguez (España). Reservados todos los derechos.

Si lo deseas también puedes consultar nuestra Política de Cookies